اس ام اسهای جدید زیبا و الهامبخش

اس ام اس عکسنوشته جملات الهامبخش ۱۳

.

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند

آنها شما را می خراشند و آزار می دهند

اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده

.

.

قدر چیزی را که داری بدان

قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند :

باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی

.

اس ام اس جملات الهامبخش

.

جملات کوتاه

.

اس ام اس عکس نوشته

.

اس ام اس با معنی

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

برای دیدن بقیه اس ام اسها روی ادامه کلیک کنید

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

 .

http://smsjok.com

 

==>> ادامه مطلب اس ام اسهای جدید زیبا و الهامبخش . . .

 

برچسب ها :

عکسنوشته های جملات الهامبخش

جملات الهامبخش ۱۲

.

برای آینده تان هدف تعیین کنید. هرگز به کمتر از آن هدف رضایت ندهید. درک کنید که افراد دیگری در دنیا وجود دارند، با مشکلاتی بسیار بزرگتر از مشکلات شما. قدر چیزهای خوب را در زندگیتان بدانید. و بخاطر اوقاتی که با عزیزانتان دارید سپاسگزار باشید. زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان سپری کنید. ارزش چیزهای ساده را در زندگی بفهمید و گرفتار مادیات نشوید. ساده زندگی کنید، خودتان باشید و خوشبخت

.

اس ام اس جملات الهامبخش

.

جملات کوتاه

.

اس ام اس عکس نوشته

.

اس ام اس با معنی

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

برای دیدن بقیه اس ام اسها روی ادامه کلیک کنید

 http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-05.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-06.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-07.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-08.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-09.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-10.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-11.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-12.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-13.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-14.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-15.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-16.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-17.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-18.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-19.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-20.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-21.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-22.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-23.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-24.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-25.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-26.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-27.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-28.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-29.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-30.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-31.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-32.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-33.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-34.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-35.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-36.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-37.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-38.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-39.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-40.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-41.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-42.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-43.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-44.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-45.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-46.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-47.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-48.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-49.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/12/aksneveshte-elhambakhsh-50.jpg

 

http://smsjok.com

 

==>> ادامه مطلب عکسنوشته های جملات الهامبخش . . .

 

برچسب ها :

جملات الهام بخش عکسدار

جملات الهامبخش ۱۱

.

همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی و خوب زیستن، لبخند زیباترین آرایش هر فرد است و مثبت اندیشی کلید خوشبختی. زندگی کوتاه تر از آن است که خود را بخاطر مسائل بی ارزش دچار استرس کنید. از همه لحظه های عمرتان لذت ببرید، کمتر قضاوت کنید و بیشتر بپذیرید و مادامی که به کسی آسیب نمی رسانید همانگونه که دوست دارید زندگی کنید و اهمیت ندهید که دیگران درباره شما چگونه فکر می کنند و چه می گویند

.

اس ام اس جملات الهامبخش

.

جملات کوتاه

.

اس ام اس عکس نوشته

.

اس ام اس با معنی

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

برای دیدن بقیه اس ام اسها روی ادامه کلیک کنید

 http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-05.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-06.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-07.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-08.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-09.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-10.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-11.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-12.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-13.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-14.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-15.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-16.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-17.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-18.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-19.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-20.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-21.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-22.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-23.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-24.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-25.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-26.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-27.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-28.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-29.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-30.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-31.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-32.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-33.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-34.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-35.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-36.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-37.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-38.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-39.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-40.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-41.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-42.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-43.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-44.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-45.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-46.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-47.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-48.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-49.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/11/ax-elhambakhsh-sms-50.jpg

.

http://smsjok.com

 

==>> ادامه مطلب جملات الهام بخش عکسدار . . .

 

برچسب ها :عکسنوشته اس ام اس های الهامبخش

جملات الهامبخش ۱۰

.

یک….

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد

یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد

یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد

یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد

یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد

یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد

امید می تواند رافع روحتان باشد

یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد

یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد

امروز آن “یک” باشید

.

اس ام اس جملات الهامبخش

.

جملات کوتاه

.

اس ام اس عکس نوشته

.

اس ام اس با معنی

.

 smsjok.com

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

برای دیدن بقیه اس ام اسها روی ادامه کلیک کنید

smsjok.com

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-05.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-06.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-07.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-08.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-09.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-10.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-11.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-12.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-13.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-14.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-15.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-16.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-17.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-18.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-19.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-20.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/10/aks-elhambakhsh-sms-22.jpg

 .

http://smsjok.com

 

==>> ادامه مطلب عکسنوشته اس ام اس های الهامبخش . . .

 

برچسب ها :

 

عکس اس ام اسهای الهام بخش

جملات الهام بخش ۹

.

smsjok.com

.

نحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می تواند روی کل آن روز تاثیر بگذارد

هر روز را با یک لبخند، آرامش خیال، خونسردی و قلبی سرشار از قدردانی از خدا آغاز کنید

زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصت ها، درس گرفتن از گذشته و درک اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد

بیاموزید به همگان احترام بگذارید چون هر کسی درحال مبارزه با کارزار زندگیش است

همه ما مشکلات، گرفتاریها و دغدغه های خود را داریم

اما در ورای آن کشمکشها، ناگفته های بسیاری پنهان است، هم برای من، هم برای شما، هم دیگران

.

اس ام اس جملات الهامبخش

.

جملات کوتاه

.

اس ام اس عکس نوشته

.

اس ام اس با معنی

.

smsjok.com

.

smsjok.com

.

برای دیدن بقیه اس ام اسها روی ادامه کلیک کنید

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-03.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-04.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-05.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-06.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-07.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-08.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-09.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-10.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-11.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-12.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-13.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-14.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-15.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-16.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-17.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-18.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-19.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-20.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-21.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-22.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-23.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-24.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-25.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-26.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-27.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-28.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-29.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-30.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-31.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-32.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-33.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-34.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-35.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-36.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-37.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-39.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-40.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-41.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-42.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-43.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-44.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-45.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-46.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-47.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-48.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-49.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-50.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-51.jpg

.

http://smsjok.persiangig.com/elham-bakhsh/09/aks-sms-elhambakhsh-52.jpg

.

http://smsjok.com

 

==>> ادامه مطلب عکس اس ام اسهای الهام بخش . . .

 

برچسب ها :

صفحه 1 از 212