اثرات مصرف شیشه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شیشه ماده بی رنگ، بی بو و تلخ مزه ای است که اعتیاد را به همراه دارد.پس از مصرف آثارش از ۸ تا ۲۴ ساعت در بدن باقی می ماند.نشعگی شیشه شبیه رسیدن به اوج لذت جنسی است.

و اما اثراتی که شیشه دارد بسیار زیاد است، از توهم دیدن تا عصبانیت و خودکشی! در زیر تصاویری تلخ از زنان را قبل از مصرف و بعد از مصرف شیشه مشاهده می کنید.

 

http://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-1.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-2.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-3.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-4.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-6.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-5.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-7.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-8.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-9.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-10.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-11.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-12.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-13.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-14.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-15.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-16.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-17.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-18.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-19.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-20.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-21.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-22.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-23.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-24.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-25.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-26.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-27.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-28.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-29.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-30.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-31.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-32.jpghttp://wikifars.com/gallery/interesting-photos/effects-of-glass-33.jpg

ارسال نظر